miércoles, 2 de febrero de 2011

RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL

Na pasada Asemblea Extraordinaria celebrada en Lalín  o día 25/03/2010 acordouse solicitar adhesión á Red Española de Desarrollo Rural. (REDR).
Constituída no ano 1995 co obxectivo xenérico de promover un modelo de desenvolvemento rural integral e sostible.
A REDR está integrada por Redes Rexionais que engloban a  máis de 200 Grupos de Desenvolvemento Rural de todo o territorio español, que xestionan Programas e Iniciativas vencelladas co Desenvolvemento Rural. Así mesmo é membro da Rede Europea de Desenvolvemento Rural (ELARD), integrada por Redes de Italia, Francia, Irlanda, Grecia e Portugal, á que pertencen ao redor de 500 Grupos de Desenvolvemento europeos.
As negociacións para a adhesión a REDR comezaron no mes de novembro, sen que ata o momento se poidan avanzar resultados.