jueves, 17 de septiembre de 2009

CONSTITUCIÓN DA ASOCIACIÓN DE GRUPOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIAO pasado 4 de abril de 2008, tense constituido en Pontevedra a Asociación de Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia e o 23 de maio foi presentada públicamente no Museo Pedagóxico de Galicia (Santiago).
Esta iniciativa foi promovida pola Asociación Euroeume, o Grupo de Acción Local Terra das Mariñas, a Asociación Grupo Local de Desenvolvemento Rural Río Lor, a Fundación Comarcal A Ulloa, a Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes (ASDECOMOR) e a Asociación de Desenvolvemento Rural Proder II - Comarca de Pontevedra.

Os obxectivos desta Asociación son:

  • Favorecer o desenvolvemento rural dos territorios, coordinando as accións dos Grupos de Desenvolvemento Rural, facilitando o intercambio de información e experiencias entre distintas zonas e axentes do rural, fomentando a introdución das novas tecnoloxías e promovendo a integración en redes.

  • Potenciación do sector agrario e dos produtos do mar, así como a promoción e mellora das condicións de comercialización e calidade dos produtos agrarios ou agroalimentarios galegos.

  • Potenciación do turismo ligado ao medio rural.

  • Potenciación e apoio ás pequenas empresas, artesanía e servizos locais, fomentando especialmente a participación de xóvenes e mulleres en todos os ámbitos: político, social, laboral, cultural e económico.

  • Concienciar á poboación sobre a necesidade de protexer, conservar e poñer en valor de xeito sostible o medio ambiente e tomar parte activa nelo, mediante actividades orixinais e innovadoras. Especialmente comprometerse coa defensa da natureza e a investigación e educación ambiental, participando activamente na posta en marcha e seguimento das Axendas 21 Locais.

  • Difundir a metodoloxía LEADER como ferramenta de desenvolvemento territorial, especialmente nos países en vías de desenvolvemento.